Hlavná stránka   Sviatosti  Krst

 

Krst

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.

Kto môže krstiť a kto môže sviatosť prijať

Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek. Krstiť môže biskup alebo kňaz a v latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti - napríklad ohrozenie života, môže krstiť každý človek, aj keď sám nie je pokrstený. Pokrstí liatím vody na hlavu, pričom musí dodržať formu (povedať meno krsteného a vyriecť slová "Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého."). K tomu je potrebný aj úmysel, že chce robiť to, čo koná aj Cirkev.  Často sa vyskytuje otázka, ako to je s deťmi, ktoré zomreli skôr, ako boli pokrstené. V tomto prípade treba dôverovať v Božie milosrdenstvo a modliť sa za spásu ich duší.

Účinky sviatosti krstu

 1. Odpustenie všetkých hriechov (dedičného aj osobných)
 2. pokrstený sa stáva dieťaťom Božím a chrámom Ducha Svätého
 3. Posväcujúca milosť
 4. Včlenenie do Cirkvi - Kristovho tela
 5. Nezmazateľný duchovný znak - pokrstený patrí Kristovi

Ako sa krstí

Každému krstu predchádza modlitba exorcizmu, teda oslobodenia od zla (Zriekate sa zlého ducha? Zriekam. atď.). Číta sa Sväté Písmo, maže sa olejom, leje sa voda na hlavu a vyslovuje sa "Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.". Pomazanie svätou krizmou (olej posvätený biskupom) prináša novopokrstenému dar Ducha Svätého. Biele rúcho (biela košieľka) symbolizuje, že pokrstený si obliekol Krista.

Chcete dať pokrstiť vaše dieťa?

 

Krst je prvá a základná sviatosť, bez ktorej nie je možné prijať ani ďalšie sviatosti.
Aké sú účinky krstu?

 1. pokrstený je vtelený v Krista a stáva sa členom Cirkvi, kresťanom;
 2. je vnútorne očistený od dedičného hriechu a od hriechov osobných;
 3. stáva sa novým stvorením, chrámom Ducha Svätého;
 4. získava nezmazateľné znamenie a trvalé začlenenie do Cirkvi.

Ako to platí v našej farnosti?

 1. sviatosť krstu sa podľa potreby vysluhuje v nedeľu pri druhej sv. omši, alebo po dohode   
 2. pred sviatosťou krstu bude náuka pre rodičov a krstných rodičov. ak je krstný rodič z inej farnosti, môže krstnú náuku absolvovať v svojej farnosti a donesie potvrdenie o jej absolvovaní 

Čo je potrebné predtým urobiť?

 1. jeden z rodičov nahlásiť krst dieťaťa minimálne týždeň pred krstom (priniesť so sebou rodný list dieťaťa). Ak rodičia nemajú trvalé bydlisko v našej farnosti, treba spolu s krstným listom priniesť povolenie ku krstu z FÚ trvalého bydliska.

Kto môže byť krstným rodičom?

 1. slobodný vo veku nad 16. rokov (krst, Sviatosť Oltárna, sviatosť birmovania, bez týchto sviatostí nemôže zastávať úlohu krstného rodiča)
 2. tí, ktorí žijú v manželstve, musia byť sobášení v kostole a praktizujúci kresťania (ostatní, ktorí nespĺňajú tieto podmienky, môžu byť len svedkami krstu).