Hlavná stránka   Sviatosti  Manželstvo

 

 

 

 Sviatosť manželstva

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo ma príďte informovať čím skôr,najmenej však 3 mesiace vopred. V niektorých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako  treba  postupovať?

1.      Nahlásiť termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu. 
2.      V dohodnutom čase  napísať cirkevnú zápisnicu
.
K tomu budete potrebovať  tieto doklady:

  • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
  • V prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú  vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).
  • Občianske preukazy
  • Údaje o vašich svedkoch  (prekopírovať ich občianske preukazy – obojstranne).
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“. 
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
  • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

Po predložení týchto dokladov, sa dohodneme na termíne spísania zápisnice. 
3.      Na štátnej matrike je potrebné vypísať formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“. K  tejto žiadosti zoberte ešte občianske preukazy a rodné listy.

4.      Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom, nakoľko vám nemusia všetky termíny vyhovovať.

 

POZOR ! ! ! 
V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžem vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.

Niektoré zásady - z Kódexu cirkevného práva

Kán. 1055 
§ 1. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.

Kán. 1056
Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

Kán. 1057 
§ 1. Manželstvu dáva vznik súhlas stránok zákonne prejavený medzi právne spôsobilými osobami, ktorý nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.

§ 2. Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo.

Kán. 1065 
§ 1. Katolíci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred pripustením k manželstvu prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti.

§ 2. Aby snúbenci s úžitkom prijali sviatosť manželstva, nástojčivo sa im odporúča, aby pristúpili k sviatosti pokánia a prijali najsvätejšiu Eucharistiu.

Kán. 1134 
Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou doživotný a výlučný; okrem toho sa v kresťanskom manželstve manželia na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu osobitnou sviatosťou posilňujú a akoby zasväcujú.

Kán. 1135 
Obidvaja manželia majú rovnakú povinnosť a rovnaké právo vo všetkom, čo súvisí so spoločenstvom manželského života.

Kán. 1136 
Rodičia majú veľmi vážnu povinnosť a prvotné právo, aby sa podľa svojich síl starali tak o telesnú, spoločenskú a kultúrnu, ako aj mravnú a náboženskú výchovu detí.  Viac

Priebeh sobášneho obradu

Niekoľko dní pred sobášom idú snúbenci na svätú spoveď. Na začiatku spovede povedia kňazovi, že je to ich sobášna spoveď. Odporúča sa využiť ju na dôkladnejšiu revíziu svojho života a vzťahu k Bohu. Prijať sviatosť manželstva v ťažkom hriechu by znamenalo prijať ju bez úžitku, dokonca hriešne - svätokrádežne.

V deň sobáša sa snúbenci aj so svadobnými hosťami zhromaždia pred kostolom pár minút pred dohodnutým termínom. Svadobní hostia sa usadia v kostole, snúbenci čakajú pri vchode. Snúbenci idú pred oltár spolu alebo ich jednotlivo sprevádzajú rodičia. Svedkovia sa postavia za snúbencov. Svedkom môže byť občan SR, spôsobilý pre právne úkony, nemusí spĺňať žiadne cirkevné podmienky.

Kňaz po prežehnaní privíta snúbencov a ostatných prítomných a prednesie modlitbu za snúbencov. Nasleduje čítanie zo Svätého písma. Čítať môže niektorý zo snúbencov alebo niekto z prítomných hostí. Po čítaní sa spieva žalm, všetci prítomní odpovedajú spevom. Kňaz prečíta evanjelium, po ktorom nasleduje krátky príhovor. Po príhovore je vlastný obrad uzavretia manželstva.

Kňaz oslovuje snúbencov krstnými menami (M.):

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Snúbenci odpovedia (každý zvlášť): Áno.

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

Snúbenci: Áno.

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou: Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?

Snúbenci: Áno.

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.

Snúbenci sa chytia za ruky a držia sa po celý čas sľubu. Nasleduje formula manželského sľubu, ktorá môže mať dvojakú podobu. Buď kňaz kladie otázky a snúbenci odpovedajú, alebo si celú formulu manželského sľubu čítajú sami.

Prvá forma manželského sľubu

Kňaz sa pýta muža: M., beriete si M. za svoju manželku?

Muž: Beriem.

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Muž: Sľubujem.

Kňaz sa pýta ženy: M., beriete si M. za svojho manžela?

Žena: Beriem.

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Žena: Sľubujem.

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Druhá forma manželského sľubu

Muž: Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Žena: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Prísaha

Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

Novomanželia si kľaknú, pravú ruku položia na kríž a muž hovorí: 
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Manželka potom hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Požehnanie a odovzdanie prsteňov

Kňaz vyzve novomanželov, aby predložili prstene na požehnanie: 
Teraz vám požehnám snubné prstene.

Manžel položí prstene na tácku a obidvaja novomanželia ju spolu držia.

Kňaz hovorí: Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.

Novomanželia: Amen.

Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
Manžel potom nastokne prsteň manželke a hovorí: M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Podobne aj manželka nastokne prsteň manželovi a hovorí: M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Modlitba za novomanželov - jedna z možností

Kňaz: Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých pokrstených a za celú Cirkev.

Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím aby získali šťastie večné, prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými kresťanskými rodičmi, prosme Pána.

Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána.

Aby sa pokoj a bratská lásky šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.

Kňaz hovorí: Svätý Otče, tvorca celého sveta, ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojím požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju požehnal. Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu i na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou a ich deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť; v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách Cirkvi a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Kňaz: A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ:

Všetci: Otče náš ...

Požehnanie

Po záverečnom požehnaní novomanželia a svedkovia podpíšu sobášne zápisnice. Ostatní prítomní môžu zatiaľ vytvoriť slávnostný špalier, ktorým prejdú novomanželia po podpise zápisnice pred kostol, kde môžu byť gratulácie.

Viac

Kán. 1059

Manželstvo katolíkov, hoci iba jedna stránka je katolícka, sa riadi nielen božským, ale aj cirkevným právom pri neporušení kompetencie občianskej moci, týkajúcej sa čisto občianskych účinkov toho istého manželstva.

Kán. 1063

Duchovní pastieri sú povinní starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc:

1. osobnou prípravou na uzavretie manželstva, pomocou ktorej sa snúbenci uspôsobujú na svätosť a povinnosti svojho nového stavu;

2. obohacujúcim liturgickým slávením manželstva, z ktorého je zjavné, že manželia naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a Cirkvou a majú na ňom účasť;

3. napomáhaním manželov, aby sami verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň čo deň svätejší a plnší život.

Kán. 1066

Pred slávením manželstva musí byť zrejmé, že nič neprekáža jeho platnému a dovolenému sláveniu.

Kán. 1071

S výnimkou nevyhnutnosti nikto nemá bez povolenia miestneho biskupa asistovať:

1. pri uzavieraní manželstva potulných;

2. pri uzavieraní manželstva, ktoré nemožno uznať alebo sláviť podľa normy občianskeho zákona;

3. pri uzavieraní manželstva toho, kto má prirodzené povinnosti voči inej stránke alebo voči deťom, pochádzajúcim z predchádzajúceho spolužitia;

4. pri uzavieraní manželstva toho, kto všeobecne známym spôsobom zavrhol katolícku vieru;

5. pri uzavieraní manželstva toho, kto je postihnutý cirkevným trestom;

Kán. 1095

Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí:

1. ktorým chýba dostatočné používanie rozumu;

2. ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, týkajúceho sa podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať;

3. ktorí z dôvodov psychickej povahy nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva.

Kán. 1108

§ 1. Iba tie manželstvá sú platné, ktoré sa uzavierajú pred asistujúcim miestnym biskupom alebo farárom, alebo pred kňazom či diakonom, delegovanými jedným z nich, ako aj pred dvoma svedkami.

Kán. 1115

Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko.

Kán. 1118

§ 1. Manželstvo medzi katolíkmi alebo medzi katolíckou stránkou a nekatolíckou pokrstenou stránkou sa má sláviť vo farskom kostole; v inom kostole alebo kaplnke sa môže sláviť s povolením miestneho biskupa alebo farára.

Kán. 1124

Manželstvo medzi dvoma pokrstenými osobami, z ktorých jedna je pokrstená v katolíckej cirkvi alebo bola do nej po krste prijatá a formálnym úkonom od nej neodpadla, druhá však patrí do cirkvi alebo cirkevnej spoločnosti, ktorá nie je v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, je bez výslovného povolenia kompetentnej vrchnosti zakázané.

Kán. 1125

Takéto povolenie môže udeliť miestny biskup, ak existuje oprávnený a rozumný dôvod; nemá ho dať, ak nie sú splnené tieto podmienky:

1. katolícka stránka má vyhlásiť, že je pripravená odstrániť nebezpečenstvá odpadnutia od viery a má dať úprimný prísľub, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby všetky deti boli pokrstené a vychované v katolíckej cirkvi;

2. druhá stránka sa má v pravý čas oboznámiť s tými prísľubmi, ktoré má dať katolícka stránka, natoľko, aby bolo zrejmé, že si je naozaj vedomá prísľubu a povinnosti katolíckej stránky;

3. obidve stránky sa majú poučiť o cieľoch a podstatných vlastnostiach manželstva, ktoré ani jeden z uzavierajúcich nemá vylúčiť.