Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Myšlienky sv.Pátra Pia
  Kto nikdy nerozjíma, je ako človek, ktorý sa nikdy nepozerá do zrkadla; preto nevie, že je neupravený a ide von tak, že vyzerá neporiadne. Ten, kto rozjíma a upiera svoje myšlienky na Boha, ktorý je Zrkadlom jeho duše, pokúša sa spoznať svoje chyby, snaží sa ich napraviť, umierňuje svoje hnutia a dáva svoje svedomie do poriadku.

–         Pán ti niekedy dáva pocítiť váhu kríža. Aj keď sa táto váha zdá neznesiteľná, si schopný ju uniesť, pretože Pán vo svojej láske a milosrdenstve ti podáva ruku a dáva ti silu.

–         Kto začína milovať, musí byť pripravený na utrpenie.

–         Je nutné byť silnými, aby sme sa stali veľkými; to je naša povinnosť. Život je boj, ktorý nemôže byť vynechaný, je potrebné v ňom zvíťaziť.

–         Neusiluj sa prekonať svoje pokušenia, pretože premáhaním by si ich mohol posilniť; pohŕdaj nimi a nelipni na nich.

–         Skonči s tými zbytočnými obavami. Pamätaj, že myšlienka netvorí hriech, avšak súhlas k takým veciam. Len slobodná vôľa je schopná dobra alebo zla. Keď vôľa kričí proti zvodcovi a odmieta jeho prítomnosť, nie len že tu nie je hriech, ale je tu čnosť.

–         Pokušenia proti viere a čistote sú diela diabla, ale neboj sa ho, len ním pohŕdaj. Dokiaľ vrieska, je to znamenie, že nevlastní tvoju vôľu.

–         Maj na pamäti, že čím viac ťa nepriateľ napáda, tým bližšie Bohu je tvoja duša. Premýšľaj o tom a prenikaj do tejto veľkej a utešujúcej pravdy.

–         Diabol je silný u ľudí, ktorí sa ho boja, ale slabý u tých, ktorí ním pohŕdajú.

–         Ak si uspel pri prekonávaní pokušenia, bude to mať rovnaký účinok ako má pranie špinavého prádla.

–         Dokiaľ zostáva kvapka krvi v našom tele, bude tam boj medzi dobrom a zlom.

–         Mali by sme sa veľmi snažiť stať sa svätými a slúžiť dobre Bohu a blížnemu.

–         Všetkými prostriedkami hľadaj samotu, ale nezlyhaj v preukazovaní lásky voči svojmu blížnemu.

–         Tam, kde nie je poslušnosť, nie je čnosť, kde nie je čnosť, nie je dobro a láska a kde nie je láska, nie je Boh.

–         Pamätaj, že základom dokonalosti je Láska; kto žije z lásky, žije v Bohu, pretože Boh je láska.

–         Hlavne musíte vytrvať v kresťanskej spravodlivosti a v zásadách láskavosti, čnosti, z ktorej jasne vyráža pokora; vnútorná a vonkajšia pokora, skôr vnútorná ako vonkajšia, cítená  v hĺbke skôr než stavaná na obdiv, hlboká skôr než viditeľná.

–         Pokora je uznanie vlastnej úbohosti; vyšší stupeň pokory je nielen uznanie svojej vlastnej úbohosti, ale láska k poníženiu.

–         Pravá pokora srdca je viac to, čo je cítené a prežité, než ukazované. Vždy musíme byť pokornými pred Bohom, ale nie s falošnou skromnosťou, ktorá vedie k nedostatku odvahy plodiacej nešťastnosť a zúfalstvo. Musíme o sebe zmýšľať skromne. Musíme sa považovať za horších než ktokoľvek iný.  Nepovažujte sa za lepších než ostatní.

–         Pokora a láska idú spoločne.

–         Musíte milovať, milovať, milovať nad všetko ostatné.

–         Láska chce byť vyjadrená.

–         Láska všetko zabúda, všetko odpúšťa bez výhrad.

–         Hriešnik, ktorý ľutuje svoje hriechy, je bližšie Bohu než spravodlivý, ktorý sa chváli svojimi dobrými skutkami.

–         Maj sa na pozore proti úzkosti a nepokoju, pretože najviac bránia dokonalosti.

–         Keď dovolíte svojej horlivosti, aby sa stala puntičkárskou a nahnevanou, zmení sa na nekľud. Nech je namiesto toho bez chýb, nech je dobrá, láskavá, pôvabná, mierna a povznášajúca.

–         Nestrácaj svoju energiu vo veciach, ktoré plodia starosť, úzkosť a trýzeň. Len jedna vec je potrebná. Pozdvihnúť svojho ducha a milovať Boha.

–         Je obtiažne stať sa svätcom. Obtiažne, ale nie nemožné. Cesta k dokonalosti je dlhá, ako je dlhý život.

 

 

Liturgický program

Sobota: + Mária Kešeľáková;Nedeľa za farnosť


Pondelok 8.3.


zdr.BP Bohuznáma sestra

Utorok 9.3.


zdr.BP Margita Sikorová(92)

Streda 10.3.Štvrtok 11.3.


+Martin

  Piatok 12.3.


vlastný úmysel

Sobota 13.3.


zdr.BP Zdenka Makarová; životné jubileum

4.pôstná nedeľa 14.3.


za farnosť

  •      Pán Boh zaplať za milodary(obchody).Všetky milodary budú prečítané v kostole pri najbližšom verejnom slávení

  • Najdime si čas, aby sme sa v rodinách modlili KC

    1. Fatimskú sobotu obetujme Matke Božej ako vynáhradu za urážky jej Nepoškvrneného Srdca, za obrátenie hriešnikov a pokoj vo svete. Spolu s ňou v modlitbe stojme pod krížom Vykupiteľa a tento deň prosme o vernosť a vytrvalosť pri našom Vykupiteľovi.
    2. Marec – Je to mesiac sv. Jozefa. Cirkev prežíva Rok sv. Jozefa a preto sa zvlášť v tomto mesiaci utiekajme k jej patrónovi, aby ten, ktorý chránil Božie Dieťa a jeho presv. Matku, ochraňoval aj v tomto čase Kristovu Cirkev a pomáhal jej vyjsť z pandémie. Modlime sa každodenne Litánie k sv. Jozefovi s modlitbou „K tebe sa utiekame…“.
    3. Sprevádzajme modlitbami sv.otca Františka na jeho apoštolskej ceste do Iraku

 

  • Suchá Dolina

  • Sobota: 4.zádušná sobota

Utorok 9.3.

sv.liturgia za ružencové bratstvo

Streda 10.3.


sv.omša

+Mikuláš Svat
Sobota 13.3.

sv.liturgia za + zapísaných v hramotách

·